Klachten- en Tuchtrecht

Klacht & Tuchtrecht
Mocht het zo zijn, dat je als cliënt een probleem hebt met mij of met de behandeling, dan verzoek ik je eerst dit bij mij kenbaar te maken. Dan gaan we hier samen over in gesprek en kijken we of we er samen een goede vorm in kunnen vinden. Als het moeilijk is om hierover in gesprek te gaan, mag u dit ook schriftelijk aangeven. Mocht er toch onvrede blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen. Alle koepels en beroepsverenigingen hebben een klacht & tuchtrecht. 

Niet tevreden?
Heeft u een vraag of een klacht over uw therapeut?

Gesprek met therapeut
Bespreek eerst uw vraag of klacht met uw therapeut. Mogelijk weet hij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klachtrecht beroepsvereniging
De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. U kunt dan het volgende doen:

Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut.
De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.

Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten-informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.

Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org

  • NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print!
  • Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.
     

Meer informatie over de klachtenregeling
Het inzetten van een klachtenfunctionaris is verplicht gesteld binnen de Wkkgz. Het NVPA maakt hiervoor in de meeste gevallen gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG. Deze poule is vormgegeven door een stuurgroep, samengesteld uit mensen van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal.  De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG profiel heeft opgesteld.
Er zijn ook andere klachtenorganisaties, zoals P3NL en het Klachtenportaal. Elk heeft z’n eigen wijze van werken en hun eigen poule van klachtenfunctionarissen.

Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en de SCAG en dit reglement is goedgekeurd door cliënten- en patiëntenbelangenorganisaties.

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure dan kunt u het Klachtrecht raadplegen. De klachtenprocedure (conform de WKKgz) staat hierin uitvoerig beschreven.

Tuchtrecht NAP
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze stichting. Doel van het Tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.

Aan de behandeling van de klacht bij het Tuchtcollege zijn kosten verbonden. U kunt daarbij onder andere denken aan getuigen en deskundigen die worden opgeroepen. Deze krijgen hiervoor een vergoeding.

Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op de website van de stichting.

Andere klaagmogelijkheden
Daarnaast zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Zo kunt u een schadevergoeding eisen via de civiele rechter of bij de politie aangifte doen als u denkt dat er een strafbaar feit is gepleegd.

contactgegevens:

Stichting Tuchtrechtspraak NAP
Geertestraat 2B
3511 XE  Utrecht
030 – 273 3834
tuchtrecht@nap-psychotherapie.nl

TCZ

Of u kiest TCZ van de RBCZ om uw klacht in behandeling te nemen       

Tuchtcolleges voor de complementaire zorg
Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

De TCZ heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de opleider.

Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen. 

Afhankelijk van de inhoud van uw klacht kunt u een klacht indienen bij een van de onderstaande instanties. Als u een klacht heeft, bespreek die dan eerst met uw beroepsbeoefenaar zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan het probleem mogelijk al oplossen.

Klacht via klachtencommissie van de beroepsorganisatie
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie van een beroepsorganisatie. De commissie onderzoekt die en doet een uitspraak. Een beroepsorganisatie kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een beroepsorganisatie en een beroepsbeoefenaar zijn niet verplicht deze uitspraak van de klachtencommissie over te nemen.

Klacht via Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Met een klacht over een beroepsbeoefenaar of arts binnen de complementaire zorg kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stappen. Bijvoorbeeld als de arts een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het Tuchtcollege doet een bindende uitspraak en bepaalt of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen. De zorgverlener moet zich aan de uitspraak houden.

Klacht via Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding maken van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de IGZ in. 

Oplichting en fraude
Het College van Toezicht kan er niet voor zorgen dat u geld terug krijgt van de beroepsbeoefenaar. U dient zich daarvoor te wenden tot de Civiele Rechter. 

Inspectie
www.igz.nl

Civiele rechter
www.rechtspraak.nl
 
Beroepsorganisatie
www.rbcz.nu

Tuchtrechter 
Als u niet tevreden bent met de behandeling, kun u ook altijd een klacht indienen bij de tuchtrechter van de koepel waarbij uw therapeut is aangesloten:

  • de Stichting TCZ (stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg)
  • Stichting Tuchtrecht NAP (stichting Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)

Aan de behandeling van een klacht door de tuchtrechter zijn kosten verbonden. Op de website van het TCZ (www.tcz.nu) en de NAP (www.nap-psychotherapie.nl) vindt u meer informatie over het tuchtrecht.

 

De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG) fungeert voor de geschillencommissie in deze sector als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert. Daarnaast stelt de SCAG een vertrouwenspersoon beschikbaar voor de therapeut. De SCAG behandelt zelf geen klachten en geschillen, dat doet de geschillencommissie.

De SCAG levert namens de sector een van de drie leden van de geschillencommissie. Hierdoor is de geschillencommissie voorzien van de juiste kennis en ervaring om een geschil namens de therapeut te beoordelen.